A stand of pine trees in front of a aging warehouse built out of tin sheet
Trecŵn, Sir Benfro
Gary Connor

Hwb Ynni Gwyrdd Trecŵn

Rydym wedi creu'r dudalen we hon i ddarparu gwybodaeth am ein cynigion sy'n dod i'r amlwg ac i alluogi pobl i gysylltu â ni gyda chwestiynau a sylwadau.

Bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru wrth i’r prosiect ddatblygu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ac i glywed eich barn a’ch syniadau.

Am Hwb Ynni Gwyrdd Trecŵn

Rydym yn datblygu cynigion ar gyfer hwb ynni gwyrdd ar hen Ddepo Arfau’r Llynges Frenhinol yn Nhrecŵn, Sir Benfro.

Mae'r cynigion sy'n dod i'r amlwg ar gyfer electroleiddwyr hydrogen sydd â thua phedair tunnell o storfa hydrogen a chyfleusterau i ail-lenwi bysiau hydrogen a cherbydau nwyddau trwm. Byddai’r cyfleuster hydrogen gwyrdd yn cael ei bweru’n gyfan gwbl gan yr ynni adnewyddadwy a gynhyrchir ar y safle (trwy wynt a solar).

Amcangyfrifir y bydd y ffatri hydrogen 15MW yn cynhyrchu hyd at 4 tunnell o hydrogen y dydd, sy’n cyfateb i bweru un bws am dros 40,000 o filltiroedd, neu’r hyn sy’n cyfateb i wneud 350 o deithiau o Abergwaun i Gaerdydd, ond heb yr allyriadau niweidiol a gynhyrchir gan danwyddau diesel neu betrol traddodiadol.

Gallai’r hydrogen a gynhyrchir gael ei ddefnyddio’n lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys trafnidiaeth, yn borthiant neu'n ffynhonnell wres ar gyfer diwydiant a gweithgynhyrchu, yn ogystal ag ar gyfer gwresogi adeiladau.

 

Adroddiad Cwmpasu EIA  

Yn dilyn ein hymgysylltiad cynnar yr hydref diwethaf, rydym wedi cymryd amser i adolygu’r sylwadau a dderbyniwyd cyn cwblhau Adroddiad Cwmpasu’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA), sydd wedi’i gyflwyno i Gynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW). 

Mae newidiadau allweddol mewn ymateb i adborth a dderbyniwyd hyd yn hyn yn cynnwys:

 • Rydym yn cynnig dau opsiwn posibl ar gyfer lleoliad yr electrolysydd yn lle’r un lleoliad a gynigiwyd yn ystod ein hymgysylltu cynnar. Mae'r ail opsiwn yn cynyddu'r pellter rhwng yr electrolysydd ac eiddo cyfagos, ac yn darparu mynediad gwell i'r cyflenwad dŵr. Bydd gwerthusiad manwl pellach yn cael ei wneud cyn dewis safle terfynol, a fydd yn cael ei gyflwyno yn ystod yr ymgynghoriad statudol (gweler y camau nesaf).
 • Mae'r ardal sy'n cael ei hystyried ar gyfer paneli solar wedi'i lleihau, gan ei symud oddi wrth sawl eiddo. Bydd y 42ha sy'n cael eu harchwilio fel rhan o'r EIA yn cael eu lleihau ymhellach i tua 28ha yn ein cynlluniau terfynol.
 • Mae cynllun y paneli solar yn cael ei ddylunio i osgoi tir sy’n cael ei ystyried fel y tir gorau a mwyaf amlbwrpas, yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 

Gallwch lawrlwytho’r Adroddiad Cwmpasu o dudalen dogfennau’r wefan hon neu o wefan PEDW (cyf: CAS-02171-X3W6Z0).

Map o'r datblygiad arfaethedig. Cynigir tri thyrbin gwynt ar gyfer ardal i'r gogledd-ddwyrain o Ddepo Trecŵn. Cynigir ardal o baneli solar i'r gorllewin o Drecŵn. Bydd offer gweithgynhyrchu a storio hydrogen yng nghanol y depo.

Articles

Dewch o hyd i'ch cwestiynau cyffredin yma

Os na allwch ddod o hyd i'r atebion yr ydych yn chwilio amdanynt, cyflwynwch eich cwestiwn gan ddefnyddio'r ffurflen ar waelod y dudalen a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn.

Read more

Local Suppliers

Our aim is to have the least impact and provide the most benefit to the communities in which we operate. The construction phase is one way we can create economic benefits through inward investment, a...

Read more

Amserlen y prosiect

 • Cam 1: Dewis Safle

  Dewiswyd Cwm Trecŵn yn dilyn ymchwil helaeth i nodi safleoedd addas.

 • Cam 2: Rhag-gynllunio (Hydref 2022- Gaeaf 2023/24)

  Byddwn yn ymgysylltu’n gynnar â chymunedau lleol, rhanddeiliaid a chynrychiolwyr etholedig i lywio’r cynigion sy’n dod i’r amlwg.

 • Saib yn y Prosiect

 • Cam 3: Cyflwyno Cais Cynllunio

  Gan y bydd y datblygiad arfaethedig yn cynhyrchu mwy na 10MW mae’n Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol a chaiff ei gyflwyno gyda Phenderfyniadau Cynllunio...

 • Cam 4: Adeiladu

  Os caiff y prosiect ei gymeradwyo, disgwylir i'r gwaith adeiladu gymryd 15 mis. Defnyddir amodau cynllunio i reoli elfennau o'r adeiladu.

   

 • Cam 5: Gweithrediad

  Rheolir y prosiect gan dîm cynnal a chadw rhanbarthol, a rheolir gweithrediadau gan amodau cynllunio manwl.

Tîm y prosiect

Brie Foster
Brie Foster
Rheolwr Prosiect
Seumas Skinner
Rheolwr Cyswllt Cymunedol

Dysgu rhagor am Statkraft

The history of Statkraft

A short animated video of the History of Statkraft

Decide Your Future

What kind of world would you choose?

Wnaethoch chi ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?